Учнівське врядування

                                                                  СТАТУТ

УЧНІВСЬКОЇ РАДИ

ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

«НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

« ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ-ГІМНАЗІЯ №2»»

ГНІВАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Загальнi положення про організацію та структуру учнiвського самоврядування

Учнівське самоврядування – добровільне об’єднання учнів, мета якого — сформувати в дітей вміння господарювати у школі, класі, вміння співпрацювати на принципах партнерства, гласності, демократизму з учнівським, педагогічним та батьківським колективом школи.

 

2. Діяльність органів учнівського самоврядування в школі сприяє згуртуванню шкільного колективу, розвитку громадянської позиції, процесу соціалізації учнів, більш ефективному їх входженню в доросле життя. Школа керується інтересами й потребами дітей, прагне стати осередком, де учні не лише вчаться, а й відбуваються як особистості, живуть повноціним, духовним життям.

1.3. Концепція розвитку школи передбачає формування успішної компетентної особистості. Учнівське самоврядування покликане надати в цьому слушну допомогу, розвинути такі якості школярів, як самостійність, активність, ініціативність, комунікативність, толерантність, відповідальність, обов’язковість, уміння приймати рішення й реалізовувати намічене.

4. Учнівська Рада обирається на початку кожного навчального року, відкритим голосуванням на загальношкільній конференції учнів 5-11.

5. У своїй діяльності Учнівська Рада  ОЗО керується нормативно-правовими актами: Конституцією України, Всезагальною декларацією прав людини, Конвенцією ООН про права дитини, Законами України «Про освіту», «Про громадські організації», «Про дитячі та молодіжні громадські організації».

2. Мета та завдання діяльності органів учнівського самоврядування

Усебічно розвиватися, самовдосконалюватися, самореалізовуватися на благо собі, своїм ровесникам, своїй родині, народу України.

Забезпечувати і захищати права та інтереси учнів  на основі статуту закладу, поширювати серед дітей інформацію про шляхи захисту своїх прав та свобод.

Створювати умови для самореалізації дітей та учнівської молоді, залучення їх до участі у прийнятті рішень на рівні класу та навчального закладу; формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ шкільного життя, оволодіння наукою управління.

2.4. Сприяти всебічній реалізації дітьми та підлітками своїх інтересів, здібностей, прав та свобод на засадах загальнолюдських цінностей.

Формувати навички самоврядування, соціальної активності і соціальної відповідальності у процесі практичної громадської діяльності.

6. Згуртовувати учнів ОЗО для добрих, корисних, цікавих справ, розвитку їх творчих здібностей. Сприяти культурному розвитку, духовному збагаченню дітей та учнівської молоді.

3. Структура і організація роботи учнівського самоврядування.

1. Органи учнівського самоврядування використовують різноманітні форми роботи, спираючись на запити, інтереси, творчість та ініціативу учнів, батьків та педагогів. Голова Учнівської Ради ОЗО безпосередньо взаємодіє з адміністрацією, батьківським комітетом закладу.

Голова УР ОЗО обирається шляхом прямого таємного голосування на початку навчального року, напередодні учнівської конференції, із числа кандидатів (учнів 8-10 класів), які подають свої виборчі програми для розгляду у період передвиборчої кампанії

 • Голова Учнівської Ради ОЗО організовує роботу Учнівської Ради. 
 • Роботу УР на чолі із ГУР координує педагог-організатор.
 • Заступник ГУР допомагає організовувати роботу УР та виконує обов’язки Голови Учнівської Ради у разі неможливості другим їх виконання.
 • Секретар організовує контроль за виконанням рішень УР веде протоколи його засідань.
  Відповіно до змісту роботи УР  ОЗО НВК «ЗЗСО І-ІІІ ст..- гімназія №2»»  організовує 8 центрів : Навчальний центр, Центр дисципліни і порядку, Центр цікавих справ, Господарсько-трудовий центр, Центр «Милосердя», Центр роботи з молодшими школярами, Центр охорони здоров’я та спорту, Прес-центр.
 • В кожному Центрі Учнівської ради обираються голови, які підзвітні  Голові Учнівської Ради.
 • За кожним Центром закріплюється педагог-консультант, який координую роботу центру.
 • Засідання учнівської ради проводиться один раз на місяць (за необхідності частіше).
 • План роботи УР затверджується на загальношкільній учнівській конференції на початку навчального року
 • Гласність роботи УР, оперативність доведення всіх рішень до кожного учня здійснюється через Голів Учнівських рад класів, через інформаційний стенд та веб-сайт закладу. 

3.2. Діяльність  Учнівської Ради ґрунтується на засадах:самостійності учнівського самоврядування у межах своїх повноважень при вирішенні проблем в організації життєдіяльності навчального закладу; відповідальність органів учнівського самоврядування перед учнями, педагогами та батьками;наділення лідерів учнівського самоврядування повноваженнями та обов'язками, які затверджуються загальною учнівською конференцією;

• різноманітності форм організації учнівського самоврядування.

3.3Самоврядування УР має двоступеневу структуру — самоврядування учнів  закладу та органи самоврядування класів, дві частини якої тісно пов'язані між собою та працюють за спільно узгодженими програмами та планами.

функціонування органів самоврядування здійснюється згідно зі структурою:

• Загальношкільна учнівська конференція

• Голова Учнівської Ради

• Заступник голови

• Секретар

• Центри учнівського самоврядування.

 

Навчальний центр:

 • проводить заходи, направлені на підвищення якості знань учнів (предметні олімпіади, вечори, стінгазети, конкурси, огляди підручників);

Центр цікавих справ:

 • керує проведенням культурно-масових справ, організацією шкільних вечорів, , розподіляє між класами та учнями доручення по підготовці цих заходів;

 • несе відповідальність за утримання та підготовку програми художньої частини і програму дозвілля;

 • домовляється про проведення лекцій, вечорів, екскурсій, кінолекторіїв для учнів;

 • організовує проведення конкурсів і оглядів художньої самодіяльності.

   Центр  охорони здоров’я та спорту:
 • Робота цього центру полягає у проведенні спортивних акцій, турнірів, туристичних змагань і походів. 

 • Голова центру повинен мати організаційні здібності, хорошу фізичну форму і бути прикладом для інших учнів. 

 • Члени цього центру повинні проявляти активність у різних спортивно-туристичних, екологічних акціях, здійснювати нагляд за фізичною формою учнів та станом здоров’я.

 • Пропагувати здоровий спосіб життя.

  Прес-центр :
 • Організовує та здійснює художнє оформлення шкільного інтер’єру, 

 •  готує і проводить інформації з різних питань. 
 • Висвітлює цікаві шкільні традиції. 

 • Інформує учнів, батьків, вчителі про всі події, які відбуваються в школі, різними засобами інформації (сайт, соціальні мережі, стенд).

     Центр «Милосердя»:
 • в кожному класі організовують роботу, залучають учнів до участі в загальношкільних заходах, акціях милосердя;

 • організовують збір коштів, овочів, канцтоварів на різноманітні акції милосердя, 

 • допомагають одиноким літнім людям, ветеранам Великої Вітчизняної та Афганської війн, інвалідам. Проводить доброчинні заходи;

 • надають посильну допомогу класним керівникам.

  Центр  дисципліни і порядку:
 • надає допомогу педагогічному колективу школи у вихованні свідомої дисципліни, дотриманні учнями Правил для учнів;

 • виховує в учнях бережливе ставлення до збереження шкільного майна;

 • виходить з пропозиціями на батьківський комітет, правління школи з питань поведінки учнів.

  Центр роботи з молодшими школярами:
 • Піклується про молодших школярів під час навчально-виховного процесу;

 • Залучає молодших школярів до участі в господарсько-трудовій діяльності, спортивних секціях, змістовому дозвіллі;

 • Готує творчі виставки учнів.

  Господарсько-трудовий центр:
 • Організовує і контролює роботу із забезпеченням активності усіх школярів у прибиранні, озелененні та підтримці у зразковому вигляді території ОЗО.

 • Слідкує за збереженням шкільного майна;

 • Організовує акції зі збору макулатури, «Збережи ялинку».

  3.5. Вищим органом учнівського самоврядування є загальношкільна учнівська конференція. Загальношкільна учнівська конференція має такі повноваження:
 • затверджує кількісний і персональний склад Учнівської Ради;

 • приймає рішення, що стосуються діяльності Ради її і є обов'язковими для виконання;

 • приймає звіт Голови Учнівської Ради

 • приймає рішення, які спрямовані на покращення освітнього процесу у навчальному закладі і носять рекомендаційний характер.

 • Скликається два рази на рік

Голова Учнівської Ради  є гарантом прав учнів, є представником усіх учнів у взаємовідносинах з іншими структурами навчального закладу та його адміністрацією, діє як офіційний представник на заходах, у яких представлений навчальний заклад.

 • Голова учнівської ради обирається з числа учнів навчального закладу на основі загального рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні строком на на 1 рік або до закінчення закладу освіти.
 •  ГУР має право:
 • відвідувати збори педагогічного колективу;
 • планувати разом з адміністрацією виховну роботу учнів навчального закладу;
 • висловлювати відверто свої думки і судження з усіх питань життя та діяльності колективу навчального закладу;
 • вносити пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу;
 • скликати чергові (не рідше одного разу на місяць) та позачергові засіданні Ради представників УР;
 • розміщувати свої звернення до учнів у шкільних засобах масової інформації.
 • ГУР  зобов'язаний:
 • дотримуватись Статуту;
 • планувати, організовувати, координувати, контролювати роботу Ради представників голови УР;
 • звітувати на засіданнях Ради про свою діяльність та діяльність преставників УР;
 • проводити конференції з питань самоврядування;
 • виступати на захист прав та гідності учнів навчального закладу;
 • гідно представляти учнівський колектив в інших навчальних закладах та громадських організаціях.
 • Повноваження ГУР припиняється у разі:
 • відставки;
 • неможливості виконувати свої обов’язки за станом здоров′я;
 • перехід до іншого навчального закладу;
 • закінчення навчального закладу.
  Департамент освіти і науки облдержадміністрації Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників 
ТИВРІВСЬКИЙ ВІДДІЛ ОСВІТИ