Загін милосердя "Відкриті серця"

 

СТАТУТНІ ВОЛОНТЕРСЬКІ ОБОВ’ЯЗКИ

1. Сумлінно та своєчасно виконувати обов'язки, передбачені договором про провадження волонтерської діяльності. 2. У випадках, визначених законодавством, проходити медичний огляд та надавати довідку про стан здоров'я. 3. У разі необхідності проходити подальшу підготовку (перепідготовку). 4. Не допускати дій і вчинків, які можуть негативно вплинути на репутацію волонтера. 5. Дотримуватися правового режиму інформації з обмеженим доступом. 6. Відшкодовувати прямі збитки, завдані ним, у разі одностороннього розірвання ним договору про провадження волонтерської діяльності, якщо інше не передбачено договором. 7. Відшкодовувати моральну та майнову шкоду, заподіяну внаслідок здійснення ним волонтерської діяльності, відповідно до закону.

ВОЛОНТЕР МАЄ ПРАВО НА:

1. Належні умови здійснення волонтерської діяльності, зокрема, отримання повної та достовірної інформації про порядок та умови здійснення волонтерської діяльності, забезпечення спеціальними засобами захисту, спорядженням та обладнанням. 2. Забезпечення проведення вакцинації, медичного огляду та інших лікувально-профілактичних заходів, безпосередньо пов'язаних з наданням волонтерської допомоги. 3. Обов'язкове страхування відповідно до Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ). 4. Зарахування часу здійснення волонтерської діяльності до навчально-виробничої практики в разі її здійснення за напрямом, що відповідає отримуваній спеціальності. 5. Відшкодування витрат, пов'язаних з наданням волонтерської допомоги, передбачених статтею 11 Закону. 6. Інші права, передбачені договором про провадження волонтерської діяльності та законодавством.  

 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

1.Надання волонтерської допомоги з метою підтримки малозабезпечених, безробітних, багатодітних, бездомних, безпритульних, осіб, що потребують соціальної реабілітації;

2.Здійснення догляду за хворими, інвалідами, одинокими, людьми похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують підтримки та допомоги;

3.Надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, у результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам злочинів, біженцям;

4.Надання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів.

5.Проведення заходів, пов'язаних з охороною навколишнього природного середовища, збереженням культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам'яток історії та культури, місць поховання.

6.Сприяння проведенню заходів національного та міжнародного значення, пов'язаних з організацією масових спортивних, культурних та інших видовищних і громадських заходів.

7.Надання волонтерської допомоги для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру.

8.Надання волонтерської допомоги за іншими напрямами, не забороненими законодавством.

Принципи, за якими ми працюємо:

креативність у всьому;

відповідальність та особистісний контроль;

тактичне та стратегічне планування;

дотримання етики волонтера;

взаємоповага та взаємопідтримка;

толерантність;

персоніфікація;

створення та підтримка традицій загону;

добровільна активність у справах;

партнерство та рівноправність.   

 

Положення про волонтерський рух  

 

Загальні положення:  

1.Волонтерський Рух є одним з напрямків діяльності шкільного учнівського самоврядування. Цей рух базується на спільності інтересів, бажань, цілей, надій, ідей учнів й передбачає реалізацію поставлених цілей та самореалізацію учнів.

2.Діяльність школярів-волонтерів відбувається на засадах власної волі. Їх діяльність є неприбутковою, добровільною, корисною для інших людей та суспільства у цілому.

 

 

3.Головна мета руху – сприяння розповсюдженню волонтерського руху у нашому селі, виховання у себе таких моральних цінностей, як милосердя, толерантність, працелюбність, прагнення до взаємодопомоги, активізація процесу згуртування учнівського колективу.

Основними завданнями Волонтерського руху у навчально-виховному комплексі є:

-сприяння розвитку волонтерського руху у нашому селі та в Україні;

– задоволення духовних інтересів та потреб учнів;

– сприяння соціальному становленню та вдосконаленню індивідуальних якостей та властивостей особистості школяра, відкриття внутрішніх резервів;

– виявлення та розвиток організаторських та творчих здібностей, здатності до взаємодопомоги, милосердя;

– активна участь у вирішенні суспільних проблем;

– співпраця з громадськими організаціями;

– пошуково-дослідницька діяльність з метою вивчення історії рідної школи та села, району для добробуту та процвітання суспільства;

– проведення пропагандистської діяльності щодо здорового способу життя та охорони навколишнього середовища.

Побажання та плани:

– вивчати та використовувати цінний міжнародний та вітчизняний досвід з питань волонтерського руху;

– дізнаватись про нові

 

    Департамент освіти і науки облдержадміністрації Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників 
ТИВРІВСЬКИЙ ВІДДІЛ ОСВІТИ